Vibration Events

In the sila’y nagsiahon within nagsiparoon sa Jerusalem

step one Nangyari nga, nang ikatlong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na au moment ou Ezechias na anak ni Achaz na hari sa Juda ay nagpasimulang maghari. dos Get dalawangpu’t limang taon siya nang magpasimulang maghari; in the siya’y nagharing dalawangpu’t siyam na taon sa Jerusalem: at the ang pangalan ng kaniyang ina ay Abi na anak ni Zacharias. step 3 At the siya’y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ni David na kaniyang magulang. cuatro Kaniyang inalis ang mga mataas na dako, at the sinira ang mga haligi, within ibinagsak ang mga Asera: from the kaniyang pinagputolputol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises; sapagka’t hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel; on pinanganlang Nehustan. 5 Siya’y tumiwala sa Panginoon, na Dios ng Israel; na anopa’t nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Juda, o sa nangauna people sa kaniya. 6 Sapagka’t siya’y lumakip sa Panginoon; siya’y hindi humiwalay ng pagsunod sa kaniya, kundi iningatan ang kaniyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises.

seven At ang Panginoon ay sumasa kaniya; saan man siya lumabas ay gumiginhawa siya; in the siya’y nanghimagsik laban sa hari sa Asiria, on hindi niya pinaglingkuran. 8 Kaniyang sinaktan ang mga Filisteo hanggang sa Gaza, during the ang mga hangganan niyaon, mula sa moog ng bantay hanggang sa bayang nakukutaan.

9 During the nangyari, nang ikaapat na taon ng haring Ezechias, na siyang ikapitong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na lorsque Salmanasar na hari sa Asiria ay umahon laban sa Samaria, at the kinubkob niya. ten At the sa katapusan ng tatlong taon ay kanilang sinakop: sa makatuwid baga’y nang ikaanim na taon ni Ezechias, na siyang ikasiyam na taon ni Oseas na hari sa Israel, ang Samaria ay sinakop. 11 At dinala ng hari sa Asiria ang Israel sa Asiria, at the inilagay sa Hala, during the sa Habor, sa ilog ng Gozan, in the sa mga bayan ng mga Medo: 12 Sapagka’t hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Dios, kundi kanilang sinalangsang ang kaniyang tipan, ang lahat na iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, on hindi dininig o ginawa guy.

At the nang sila’y mangakaahon, sila’y nagsiparoon at nagsitayo sa tabi ng padaluyan ng tubig ng mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan sa parang ng tagapagpaputi differences russian vs ukrainian women ng kayo

thirteen Nang ikalabing apat na taon nga ng haring Ezechias ay umahon lorsque Sennacherib na hari sa Asiria laban sa lahat na bayang nakukutaan ng Juda, at pinagsakop. fourteen On lorsque Ezechias na hari sa Juda ay nagsugo sa hari sa Asiria sa Lachis, na nagsasabi, Ako’y nagkasala; talikdan mo ako: ang iyong ipabayad sa akin ay aking babayaran. fifteen From the ibinigay ni Ezechias ang lahat na pilak na nasumpungan sa bahay ng Panginoon, at sa mga kayamanan ng bahay ng hari. 16 Nang panahong yaon ay inihiwalay ni Ezechias ang ginto sa mga pintuan ng templo ng Panginoon, from the sa mga haligi na binalutan ni Ezechias na hari sa Juda, during the ibinigay sa hari sa Asiria.

In the siningil ng hari sa Asiria lorsque Ezechias na hari sa Juda ng tatlong daang talentong pilak in the tatlong pung talentong ginto

17 In the sinugo ng hari sa Asiria lorsque Thartan in the si Rab-saris, from the quand Rabsaces, sa haring kay Ezechias na mula sa Lachis na may malaking hukbo sa Jerusalem. 18 On nang matawag na nila ang hari, ay nilabas sila ni Eliacim na anak ni Hilcias, na siyang katiwala ng bahay, in the ni Sebna na kalihim, during the ni Joah na anak ni Asaph na kasangguni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get in Touch

Tell us about your dream